ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze verkopen en leveringen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, behalve schriftelijke afwijkende bepalingen.

A. BESTELLINGEN, LEVERINGEN EN PLAATSINGEN

1.         De algemene verkoopsvoorwaarden die op brieven, e-mails of documenten van onze klanten vermeld zijn, wijzen wij uitdrukkelijk af. Door ons een bestelling toe te vertrouwen erkent de klant van onze algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

2.         Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om een voorafbetaling van minimum 40 % van de bestelling te vragen vooraleer te leveren.

3.         Het lastenboek dat de algemene aanneming beheerst is slechts bindend voor de schouw- of kachelplaatser na schriftelijke aanvaarding.

4.         Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of vernietiging van bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijke bedongen schadevergoeding uit. om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling erdoor wordt beïnvloed. De bestelling mag niet éénzijdig door de klant geannuleerd worden.

5.         De leveringen van hout, kachels, zand, cement en andere ruwe bouwmaterialen, worden enkel neergezet op de werf, langs de berijdbare weg.

6.         Elk apparaat die moet geleverd worden. wordt afgezet in de dichtstbijzijnde droge plaats, gemakkelijk te bereiken vanaf de openbare weg.

7.         Alle goederen dienen nagezien te worden bij levering door de koper die meteen tekent op de leveringsbon voor ontvangst In goede staat.

8.         Noch bij afhaling. noch bij levering zijn wij verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen, daar wij vragen dat de klant bi) de overname het apparaat naziet.

9.         De modellen, de prijzen en de verkoopsvoorwaarden van onze producten kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging door ons gewijzigd worden.

10.       Voor de juistheid van het verwarmingsvermogen van de kachels of andere apparaten is enkel de fabrikant verantwoordelijk. Alleen de fabriek beslist over de aanwezigheid van zichtbare of verborgen gebreken.

11.       De koper is verantwoordelijk voor gebreken aan bestaande rookkanalen of te kleine schouwsectie.

12.       Onze firma kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor condensatie en teervorming in de rookkanalen of op de boiler, noch van rookterugslag en uitwaseming van gassen.

13.       Om een goede werking van de kachel te bekomen dient de schouw ieder jaar gereinigd te worden door een beëdigd schouwveger, die meteen een attest afgeeft (brandverzekering).

14.       Bij verkeerd gebruik van een toestel is enkel de klant verantwoordelijk (branden van nat hout, behandeld hout, tropisch hard hout, cokes, oververhitting, enz.).

15.       Eventuele gebreken dienen ons toe te komen binnen de acht dagen en dit voor het apparaat in werking wordt gesteld of voor het geleverde materiaal wordt verwerkt.

16.       Onze waarborg is steeds beperkt tot de waarborg die wij zelf van onze leveranciers krijgen, zowel In tijd als in omvang.

17.       Voor de open haarden, hout-, pellet, gas- of kolenkachels die door de klant niet goed geplaatst werden volgens de regels van de kunst, worden geen klachten aanvaard.

18.       Monsters. Daar steen een natuurlijk materiaal is, wordt hij verkocht met alle kleurschakeringen en bilzonderheden die hem van nature eigen zijn, zoals vlammen, beddingen, kristallijnaders, roestpunten, kalkaders, fossielen, schelpen, geodes, enz. Dit kan niet als fout worden beschouwd, of aanleiding geven tot weigering of tot het toestaan van een prijsvermindering. Het monster geeft een beeld van de steen, het marmer of ledere andere natuursteensoort wat betreft de oorsprong, typische structuur en de algemene kleurschakering. Dit houdt geenszins in dat kleur. tekening en aderstructuur van monster en levering identiek zijn.

19.       De droogtijd van uitgepleisterde, gemetste en natuursteenhaarden bedraagt minimum 3 weken. Daarvoor mag de haard niet in werking gesteld worden. Uitgepleisterde schouwen in plaatmateriaal moeten door de eindklant behangen worden met vliesbehang om scheuren te vermijden. schouwen in plaatmateriaal gezet, dienen bekleed te worden met vliesbehang.

 

B. BETALING

1.         Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd in maandelijkse schijven, overeenkomstig de uitvoering ervan. De B.T.W. , andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen zijn steeds ten laste van de medecontractant.

Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen betaald te worden binnen een termijn van vijftien dagen na hun verzending, anders zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden. De intrestvoet daarvoor bedraagt 1% per maand. Tevens is de opdrachtgever dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vaste schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR.

2.         Onvoorziene omstandigheden: Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken.

3.         Wijzigingen en bijkomende werken: Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging.

4.         Werkdagen en uitvoeringstermijn: Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

5.         Lichte verborgen gebreken: gedurende de periode van één jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

6.         Overdracht van risico's: De overdracht der risico's bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen, goederen of Installaties geleverd worden.

7.         Eigendomsvoorbehoud: Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden het kader van deze overeenkomst onze eigendom. Wij mogen ze weer losmaken en terugnemen tot de klant al zijn schulden aan ons betaald heeft. Tot dan is de klant slechts houder van de materialen. Zo wil per aangetekend schrijven beroep doen op dit recht op terugneming wordt de klant geacht van dit beroep kennis te hebben twee dagen na de verzending ervan.

8.         Geschillen: Al dan niet na verloop van de procedure voor de verzoeningscommissie is:

- enkel de rechtbank van de hoofdzetel van de aannemer bevoegd indien de aannemer verwerende partij is voor de rechtbank,

- overeenkomstig de wet op de handelspraktijk. een van de rechtbanken vermeld in artikel 624, 1 • en 2' van het gerechtelijk wetboek Indien de aannemer eisende partij is.

9.         Wij eisen contante betaling voor elke levering van radiatoren of andere verwarmmgsapparaten, ook bij afhaling.

10.       Bij gebrek aan betaling van een factuur die betrekking heeft op een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor, het saldo van de bestelling te vernietigen.

11.       Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.

12.       Wij behouden ons het recht voor de verkochte koopwaar te factureren naargelang van de levering zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeuren.

13.       Bezwaren of klachten over facturen moeten om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst ervan, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.

14.       De verkoper behoudt de mogelijkheid de prijzen aan te passen volgens herzieningsformule ingeval de koper geen bezit wou nemen van de koopwaar of indien de werken niet op de vastgestelde leveringsdatum kunnen uitgevoerd worden. In dit geval wordt volgende herzieningsformule toegepast .

P = p (a s/S + b i/I + c) in dewelke

P = bedrag aangepast volgens herzieningsformule

p = bedrag van de factuur opgesteld volgens de voege zijnde pril zen op de dag van de offerte

S = gemiddeld uurloon in voege zijnde op de dag van de offerte

s gemiddeld uurloon in voege zijnde op de dag van de facturatie I indexcijfer van de prijs der materialen op de dag van de offerte

i = indexcijfer van de prijs der materialen op de dag van de facturatie parameter a = 0,40 - parameter b 0.40 - parameter c = 0,20.

C. GDPR-clausule

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is SUNO bvba, Oude Stokerijstraat 13 te 8490 Jabbeke. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden is op onze website.